ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<วิสัยทัศน์ (Vision)

 
“พัฒนาอย่างสมดุล ชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม น้อมนำประชาธิปไตย ภายใต้ธรรมาภิบาล"
 
 
 
 
พันธกิจ (Mission)
 
1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกสาธารณูปโภค สาธารณูปการและให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเกษตร
2. ส่งเสริมอาชีพของประชาชน คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งสร้างคุณธรรมจริยธรรม
4. ส่งเสริมและอนุรัษณ์วัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพิ่มพื้นที่สีเขียว และนุลักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
7. รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้กับประชาชน
8. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล


แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved