ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<สำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางสาวสุภาพร  ขันธปราบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 

นายณัฐพล  ตาคำแสง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 

 

นางวาสนา ไชยดวงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางปุณณิกา รินสินจ้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณัฐธิดา อาต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนรัฐ ปันธนนันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายเกริกชัย ทนันไชย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายปองภพ หงษ์หิน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางสาววราพร วรรณพรหม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวรัชตารี ลาพิงค์
นิติกรปฏิบัติการ

 

นางลักษมี ก้อนสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายอาณัต เตียนธนา
เจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 

 

 

 

 

   

นายณภัทร  ธรรมไพศาล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

นางดวงพร  บุญคำศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางสาวทัศนีย์  ภู่ประจำศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 


 

นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 

นายวสันต์ คันธิยะ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 

นายสุภกิจ ธราวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 

นางสาวแก้วลูน มูลดี
คนงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.ณัฐพร มณีรัตน์
คนงานทั่วไป

นายวัชระ สุวรรโณ
คนงานทั่วไป

นายพิทักษ์ นิลผ่อง
จ้างเหมาบริการ

นางสาวอาทิมา ชินเกตุ
จ้างเหมาบริการ

นางวันดี ชัยรัตน์
จ้างเหมาบริการ

นายสอน ชุมภู
จ้างเหมาบริการ

นางสาวพิมพ์ประภา ก๋าแก้ว

จ้างเหมาบริการ

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันโป่ง

นายสมพล ค่วยคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

 

นายธวัชชัย ชุมชอบ
คนงานทั่วไป

นายวัชราวุฒิ ศรีสุวรรณ
คนงานทั่วไป

นายชวินทร์ โถดอก
คนงานทั่วไป

นายณัฐพงษ์ คำผาย
คนงานทั่วไป

นายนพดล นวนฝั้น
คนงานทั่วไป

นายพงษ์เชษฐ์ อินต๊ะวงศ์
คนงานทั่วไป

 

 

 

นายทวี โชติชอบ
จ้างเหมาบริการ

นายโพธิสุทธิ์ โชติชอบ
จ้างเหมาบริการ

นายพงษกร จันต๊ะมา
จ้างเหมาบริการ

นายกฤตพล ผาแดง

จ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์
จ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายอภินันท์ มั่งมี
คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


 

 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved