ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<< 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพหลักของประชากรในตำบลได้แก่ การเกษตร เช่นทำไร่ ทำนา ทำสวน ทำการค้าขาย และรับราชการ

อาชีพเสริมส่วนใหญ่จะเป็นประเภทหัตถกรรม เช่น ผ้าทอมือ ปักผ้า ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา เย็บเสื้อผ้า

พื้นที่ที่ใช้ในการทำการเกษตรรวมทั้งหมดมีประมาณ 5,764 ไร่

การคมนาคมและด้านสาธารณูปโภค การติดต่อระหว่างอำเภอและตำบลใกล้เคียง ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) และถนน รพช. และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับตำบล ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซึ่งสร้างจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล รพช. กรมโยธาธิการ และโครงการพัฒนาจังหวัดตามเสนอของสมาชิกผู้แทนราษฏร

ทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ 11 แห่ง และมีโทรศัพท์เข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลมีลำน้ำลำห้วย 1 แห่ง มีบึง หนองอีก 3 แห่ง ส่วนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีบ่อน้ำตื้น 1,118 แห่ง บ่อโยก 10 แห่ง

ลักษณะภูมิอากาศ ในฤดูร้อน อากาศค่อนข้างร้อนจัดระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศงเซลเซียส

                           ในฤดูฝน มีฝนตกชุกเป็นบางพื้นที่ โดยเฉพาะที่เป็นภูเขา ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีระดับน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปี

                           ในฤดูหนาว มีอากาศหนาวพอประมาณแต่ไม่ถึงกับหนาวจัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 17 องศา

 

ด้านประชากร  5,223  ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งหมด  10,780  คน 

สถานที่สำคัญทางศาสนา มีพระบรมธาตุวัดจอมแตง อยู่ในท้องที่ตำบลสันโป่งห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริมประมาณ 4 กิโลเมตร มีพระบรมธาตุ บรรจุอยู่ในพระเจดีย์ มีงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ด้านการสาธารณสุข มีสถานพยาบาลของรัฐบาล 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยประจำตำบล

ด้านการไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จำนวน 11 หมู่บ้าน อยู่ในความดูแลของสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม

ด้านการประปา อยู่ในความดูแลของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน 1 แห่ง , การประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง

ผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

1. ผลิตภัณฑ์จากผ้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา จากหมู่ 10 บ้านน้ำหลง ตำบลสันโป่ง

2. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จากหมู่ 6 บ้านหม้อ ตำบลสันโป่ง

3. ผลิตภัณฑ์ที่นอนจากนุ่น โดยหมู่ 5 บ้านดง ตำบลสันโป่ง

4. ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา โดยหมู่ 1 บ้านหนองอาบช้าง ตำบลสันโป่ง

5. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยหมู่ 3 บ้านสันโป่ง ตำบลสันโป่งแชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved