ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<กองคลัง

นางชนันท์ธิดา   วัฒนบุญญารัศมิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางพัณณ์ชิตา  ตามา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
 


 

 

นางสาวหทัยนุช  นันติแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสายทอง  ปันแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาววาสนา  วุทธานนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวลัดดาวัลย์  ตันกุณะ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
       

นางสาวโชติกา  โลหนันทน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นายณรงค์เดช   ไชยเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นางสาวหนึ่งฤทัย  เรืองฤทธิ์
คนงานทั่วไป
 

นางเจนจิราภรณ์  ตั๋นฟู
จ้างเหมาบริการ
 

นางสาวรัตนา  วันตา
จ้างเหมาบริการ
 

 

 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved