ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<กองการศึกษา

นางสาวศศิวิมล  คำลือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางภัสร์จิราภา กองเงิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลสันโป่ง


 

 

นายนคร จันทรวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปริยากร ใจคำ
ครู คศ.2  รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

นางรวีวรรณ หอมอบ
ครู คศ.2

นางสาววันวิสาห์ ภักดีวงค์
ครู คศ.2


 

นายวิสุทธิ์ โปยทอง
ครู คศ.1

นางทองหยุด แก้งทอง
ครู คศ.1

นางสาวสร้อยเพชร ศรีวงศ์
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวชริณทิพย์ ยะฝนทิพย์
คนงานทั่วไป

นางลัดดา เมืองดี
คนงานทั่วไป

นายนนทกฤษณ์ ไชยวัง
คนงานทั่วไป

นางสาวธนิดา ชญานินมนตรี
จ้างเหมาบริการ

นางสาวสุภัสสร หลวงโย
จ้างเหมาบริการ

นางสาวภัควลัญชญ์ คุณา
จ้างเหมาบริการ

นางสาวนุชนาถ จันทรเขต

จ้างเหมาบริการ

 

 

นายก่อเกียรติ วงศ์เพิ่ม
จ้างเหมาบริการ
 

นายสุจิน อุ่นเรือน
จ้างเหมาบริการ
 

 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved