ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบสันโป่ง  โทร. 053-299169  : แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<การตรวจประเมิน ITA

 

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

 - ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง 

link

2

ข้อมูลผู้บริหาร

link

3

อำนาจหน้าที่

link

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

link

5

ข้อมูลการติดต่อ

link

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

link

 - การประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

link

link

 - การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8

Q&A

link

9

Social Network

- Facebook

- Youtube 

 

link

link

 - การดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

link

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

link

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

link

 - การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

link

 - การให้บริการ

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

link

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

link

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

link

17

E-service

link

 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

link

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือ

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

- งบแสดงฐานะการเงิน

 

link

link

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

link

 - การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

link

22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

link

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

link

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

link

 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนอัตรากำลัง

 

link

link

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

link

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

link

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

link

 - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

link

30

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

link

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

link

 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

link

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

link

 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

link

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

link

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การควบคุมภายใน

 

link

link

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

link

 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

link

 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

link

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

link

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

link

 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

link

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

link


**********************************

 แชร์หน้านี้
Copyright © 2022 เทศบาลตำบลสันโป่ง All rights reserved