แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประกาศเทศบาลตำบลสันโป่ง

เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2565