แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

Competencyของบุคลากรเทศบาลตำบลสันโป่ง

ดาวน์โหลด

ประเภทบริหารท้องถิ่น
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
ประเภทวิชาการ
3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ประเภททั่วไป
4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4701 นายช่างโยธา
4706 นายช่างไฟฟ้า
4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)