แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

คู่มือประชาชน

การขอใบรับรองการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือเคลือนย้ายอาคารตามมาตรา 32
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การขอใบอนุญาตเจาะและการขอใบอนุญาตใช้เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
การจัดเก็บภาษีป้าย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไฟล์ดาว์นโหลด

# File Description File size Downloads
1 pdf E-BOOK คู่มือประชาชน 2 MB 20