แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง

แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ

คู่มือการใช้ห้องประชุม

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบการให้ความอนุเคราะห์สถานที่และยืมใช้พัสดุ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ภ.ด.ส.3 กรณีที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง ขาย/ตัดแบ่ง/โอน

แบบฟอร์ม ภดส5.

ขอรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง(กองช่าง)

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง(กองช่าง)

คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร(กองช่าง)

คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(กองช่าง)

คำร้องทั่วไป(กองช่าง)

บันทึกการส่งมอบกองช่าง

แบบฟอร์มคำขอใช้น้ำประปา

ใบแจ้งการขุดเจาะถมที่ดิน(กองช่าง)

หนังสือตรวจสภาพความเป็นบ้าน(กองช่าง)

หนังสือมอบอำนาจ(กองช่าง)

หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน(กองช่าง)

หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในทีดิน(กองช่าง)

หนังสือยิมยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน(กองช่าง)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ(กองช่าง)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน(กองช่าง)