แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง

Read more

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ เทศบาลตำบลสันโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more