แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖

Read more