แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง

Read more

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ เทศบาลตำบลสันโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more

การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดไฟล์

Read more