แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นาย สมเดช เอสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่