แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

โครงสร้างส่วนราชการ

นายวัชระ เสริฐสมใจ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง

ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติยาพรรณ ต้นคำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางชนันท์ธิดา วัฒนบุญญารัศมิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศศิวิมล คำลือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอุดร มั่นใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางภัสร์จิราภา กองเงิน
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
นางสาวสุภาพร ขันธปราบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางพัณณ์ชิตา ตามา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง