แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติยาพรรณ ต้นคำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางภัสร์จิราภา กองเงิน
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
นางชนันท์ธิดา วัฒนบุญญารัศมิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภาพร ขันธปราบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวศศิวิมล คำลือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพัณณ์ชิตา ตามา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นายอุดร มั่นใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง