แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

สำนักปลัด

ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติยาพรรณ ต้นคำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุภาพร ขันธปราบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางนาวินี วุฒิพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นางสาวณัฐธิดา อาต๊ะ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นางปุณณิกา รินสินจ้อย
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นายเมธี วงศ์คำ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายประสิทธิ์ สามนต์
นิติกร
ชำนาญการ
นายปองภพ หงษ์หิน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายเกริกชัย ทนันไชย
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
นางสาววราพร วรรณพรหม
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

นางลักษมี ก้อนสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
นายณภัทร ธรรมไพศาล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางดวงพร บุญคำศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทัศนีย์ ภู่ประจำศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายวสันต์ คันธิยะ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายสุภกิจ ธราวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางสาวแก้วลูน มูลดี
คนงานทั่วไป
นางสาวอาทิมา ชินเกตุ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวพิมพ์ประภา ก๋าแก้ว
จ้างเหมาบริการ
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพร มณีรัตน์
คนงานทั่วไป
นางวันดี ชัยรัตน์
จ้างเหมาบริการ
นายวัชระ สุวรรโณ
คนงานทั่วไป
นายสอน ชุมภู
จ้างเหมาบริการ

นายพิทักษ์ นิลผ่อง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวดลดา เมืองดี
จ้างเหมาบริการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายปองภพ หงษ์หิน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายสมพล ค่วยคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายวัชราวุฒิ ศรีสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐพงศ์ คำฝาย
คนงานทั่วไป
นายนพดล นวลฝั้น
คนงานทั่วไป
นายชวิทร์ โถดอก
คนงานทั่วไป
นายพงษ์เชษฐ์ อินต๊ะวงศ์
คนงานทั่วไป
นายธวัชชัย ชุมชอบ
คนงานทั่วไป

นายโพธิสุทธิ์ โชติชอบ
จ้างเหมาบริการ
นายทวี โชติชอบ
จ้างเหมาบริการ
นายกฤตพล ผาแดง
จ้างเหมาบริการ
นายพงศกร จันต๊ะมา
จ้างเหมาบริการ