แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

สมาชิกสภา

นายสมพร โชติชอบ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญยิ่ง มาเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
นางสมศรี ปัญญาชัย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายวิเชียร ธงเทียน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
นายสนั่น อุ่นเรือน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
นายฉลาด เวียงดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
นายสมาน ทองเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต1
นายจันทร์ติ๊บ สิงห์สันต์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
นายสันติ นวลฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
นายวิเศษ อูปคำ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายนิมิตร ค้าแกว่น
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต2
นายอรรถพล ตนซื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2