แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

คณะผู้บริหาร

นายสมเดช เอสันเทียะ
นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง
นายสมเพชร์ มูลเมฆ
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง
นายศรีทน สมอ่อน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายจันทร์แก้ว ชาปิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง
นางสาวพัชรินทร์ ปินคำ
เลขานายกเทศมนตรี