แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
นางสาวพิมพ์ชนก ประภาศรีเกตุ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวจีรพร กำแพงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววารุณี จันทวรรณ
คนงานทั่วไป
นางสาวชลธิชา คอทอง
คนงานทั่วไป
นายชัยณรงณ์ วงษาปัดนา
คนงานทั่วไป
นางสาวธิดารัตน์ บุญไหล
คนงานทั่วไป