แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

กองช่าง

นายอุดร มั่นใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววัชรี ปิ่นแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอรรถพล ธนารักษ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายเกรียงไกร ค่วยเทศ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
นางสาววิลาวัลย์ ปาละมะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายณรงค์ ชุ่มใจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอรรถพล ไข่ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธีรศักดิ์ ไชยวงค์
คนงานทั่วไป
นายธนุชัย สุพันธ์
คนงานทั่วไป
นายจิตรกร ศรีวงศ์
คนงานทั่วไป
นายณัฐพงศ์ รัตนปัญญา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอิสยาภรณ์ เชื้อตรง
จ้างเหมาบริการ