แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

กองคลัง

นางชนันท์ธิดา วัฒนบุญญารัศมิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพัณณ์ชิตา ตามา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวหทัยนุช นันติแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววาสนา วุทธานนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวลัดดาวัลย์ ตันกุณะ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวโชติกา โลหนันทน์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
นายณรงค์เดช ไชยเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองฤทธิ์
คนงานทั่วไป
นางเจนจิราภรณ์ ตั๋นฟู
จ้างเหมาบริการ
นางสาวรัตนา วันตา
จ้างเหมาบริการ