แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

กองการศึกษา

นางสาวศศิวิมล คำลือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางภัสร์จิราภา กองเงิน
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง
นายนคร จันทรวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายวิสุทธิ์ โปยทอง
ครู คศ.1

นางปริยากร ใจคำ
ครู คศ.2
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
นางทองหยุด แก้งทอง
ครู คศ.1


นางรวีวรรณ หอมอบ
ครู คศ.2
นางสาวสร้อยเพชร ศรีวงศ์
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาววันวิสาห์ ภักดีวงค์
ครู คศ.2
นางสาวชริณทิพย์ ยะฝนทิพย์
คนงานทั่วไป
นางลัดดา เมืองดี
คนงานทั่วไป
นายนนทกฤษณ์ ไชยวัง
คนงานทั่วไป
นางสาวธนิดา ชญานินมนตรี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสุภัสสร หลวงโย
จ้างเหมาบริการ
นายก่อเกียรติ วงศ์เพิ่ม
จ้างเหมาบริการ
นางสาวภัควลัญชญ์ คุณา
จ้างเหมาบริการ
นายสุจิน อุ่นเรือน
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอาภาศิริ วิญญาเงือก จ้างเหมาบริการ

นางสาวนุชนาถ จันทรเขต
จ้างเหมาบริการ