แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

แนะนำเทศบาลตำบลสันโป่ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข เทศบาลตำบลสันโป่ง ตาม งปม.ที่ได้รับจัดสรรจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนและขนถ่ายขยะมูลฝอยไปกำจัดหรือนำไปทิ้งในที่ได้รับอนุญาตและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดเก็บขยะ ในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดเก็บขยะ ในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง

Facebook

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดภาษีป้ายใหม่